Regulamin

Regulamin promocji dla kierowników stołówek w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola)

Promocja „Warzywa na zdrowie”, zwana dalej „Promocją” organizowana przez BONDUELLE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000227543, zwaną dalej Organizatorem.

I.ZASADY OGÓLNE PROMOCJI

§ I. Obszar i czas trwania

Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018.

II. WARUNKI PROMOCJI

§ 1. Zasady udziału w promocji

 

 1. Promocja skierowana jest do wytypowanych przez Organizatora kierowników stołówek działających przy szkołach podstawowych i przedszkolach, intendentek lub innych osób odpowiedzialnych za zakup produktów do stołówek szkolnych (zwani dalej – „kierownicy”). Kierownicy zapewniają poprzez swój udział w promocji, że są upoważnieni do reprezentowania szkoły lub przedszkola, dla której przeznaczone są nagrody w ramach niniejszej promocji.
 2. Nagrody przyznawane w ramach niniejszej promocji są przeznaczone do wykorzystania przez placówkę, w której działa dana stołówka, biorąca udział w promocji. Kierownik przyjmuje nagrodę w imieniu danej szkoły lub przedszkola, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Kierownik uprawniony jest do odmówienia przyjęcia nagrody. Kierownik nie może wskazać innej osoby, ani innego podmiotu, niż określone w ust. 2 powyżej, jako uprawnionej do otrzymania nagrody.
 4. Kierownik każdej stołówki może otrzymać kilka nagród.
 5. Pracownicy Bonduelle Polska S.A. oraz członkowie ich rodzin nie będą brali udziału w niniejszej promocji.

 

§ 2. Terminy i kryteria przyznawania nagród

 

 1. Do udziału w promocji zostaną dopuszczeni kierownicy wytypowanych stołówek, którzy dokonają zakupu określonej ilości dowolnych warzyw mrożonych i konserwowych marki Bonduelle Food Service lub owoców mrożonych marki Bonduelle Food Service.
 2. Zakup warzyw (mrożonych i konserwowych) Bonduelle Food Service lub owoców mrożonych marki Bonduelle Food Service o wartości 10 zł netto jest równowartością 1 punktu promocyjnego.
 3. Określonej liczbie zebranych punktów odpowiadają określone w katalogu nagrody rzeczowe.
 4. Punkty są przyznawane i kontrolowane przez przedstawicieli handlowych Bonduelle Polska S.A. Od decyzji w przedmiocie przyznania punktów uczestnikom promocji służy reklamacja do Organizatora w terminie 14 dni od daty decyzji przedstawiciela.

 

III.NAGRODY

§ 1. Zasady ogólne

 

 1. Nagrody są zaprezentowane w katalogu przygotowanym przez Organizatora promocji, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i który określa wartość punktową każdej ze wskazanych nagród. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia nagród zawartych w katalogu innym, podobnym towarem o tej samej wartości.
 2. Kierownik ma prawo otrzymać wybraną nagrodę po każdorazowym, udokumentowanym (na podstawie kopii faktury lub analizy sprzedaży dystrybutora) zakupie określonej ilości warzyw Bonduelle i/lub owoców Bonduelle lub też może zbierać punkty w celu uzyskania nagrody o wyższej wartości.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród, powstałe nie z jego winy.
 4. Punkty z poprzedniego okresu promocyjnego (rok szkolny 2016/17) nie mogą się sumować z bieżącymi punktami promocyjnymi (rok szkolny 2017/18).

 

§ 2. Odbiór nagród

 

 1. Nagrody wręczane są przez przedstawicieli handlowych Bonduelle Polska S.A. lub za pośrednictwem desygnowanych przez Organizatora dostawców. Zamówienie może zostać przyjęte przez przedstawiciela stowarzyszonego świadczącego usługi dla Bonduelle Polska S.A. lub przedstawiciela dystrybutora. Kierownik otrzyma nagrodę na podstawie kopii faktury lub analizy sprzedaży dystrybutora.
 2. W celu kontroli dystrybucji nagród, osoba wręczająca upoważniona jest do pisemnego potwierdzenia przekazania nagrody i dołączenia dokumentów potwierdzających odpowiedni do wybranej nagrody zakup warzyw Bonduelle i/lub owoców Bonduelle.
 3. Kierownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia odbioru nagrody na formularzu potwierdzenia odbioru nagrody z czytelnym podpisem i zaznaczeniem daty odbioru.
 4. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia wraz z dowodem zakupu.

 

IV. Dane osobowe uczestników i laureatów promocji

Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez kierowników stołówek objętych promocją na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin niniejszej promocji będzie do wglądu w biurze Organizatora oraz będzie przekazany do wglądu dyrektorom szkół oraz kierownikom stołówek działających przy szkołach i przedszkolach, które zostaną objęte promocją.
 2. Promocji „Warzywa na zdrowie” nie można łączyć z innymi promocjami organizowanymi przez firmę Bonduelle Polska S.A.

 

Bonduelle Polska S.A., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, tel. +48 22 549 41 00, fax: +48 22 549 41 02

 

Regulamin dostępny w formie PDF