Nota Prawna

Bonduelle Polska S.A z siedzibą w Warszawie,

przy ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 227543, NIP 526-021-52-43, kapitał zakładowy 16.878.000,00 PLN (opłacony w całości).

Bonduelle Polska S.A z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Bonduelle”) jest właścicielem serwisu bonduelle-foodservice.pl. (dalej zwanego „Serwisem”).

Serwis prowadzony jest na użytek własny w celu promowania produktów i usług Bonduelle skierowanych do profesjonalistów, m.in. kucharzy, restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych, etc.

W Serwisie udostępnia się materiały dla następujących kategorii użytkowników: dla wszystkich użytkowników sieci internetowej oraz dla zarejestrowanych użytkowników wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bonduelle. Materiały udostępnione w Serwisie można pobierać wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez zgody Bonduelle udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, nie wolno rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób zawartości Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co tyczy się zwłaszcza tekstów, obrazów oraz plików audio i wideo.

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników Serwisu.

Prawa autorskie do utworu „Bonduelle Food Service" oraz innych utworów zamieszczonych w Serwisie, a także prawa ochronne do znaku towarowego „Bonduelle” oraz innych zamieszczonych w Serwisie, są przedmiotem wyłącznych praw autorskich i praw własności przemysłowej, przysługujących podmiotom należącym do Grupy Bonduelle.

Wszelkie utwory, symbole oraz znaki zamieszczone w Serwisie są chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody udzielonej przez Bonduelle w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących korzystania z utworów, znaków lub innych dzieł chronionych prawem, zamieszczonych w Serwisie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Bonduelle nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z Serwisu

Bonduelle nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w odniesieniu do sprzętu komputerowego lub innego mienia użytkownika, w związku z dostępem i korzystaniem z Serwisu, w szczególności zaś w związku z pobieraniem z Serwisu jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów i plików wideo lub audio.

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy właściwego i znajdującego zastosowanie prawa, Bonduelle, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść lub korzystanie z wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w Serwisie.

Dane osobowe

Dane osobowe użytkownika, takie jak np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną udostępnione przez użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami POLITYKI PRYWATNOŚCI (dostępnymi pod adresem http://www.bonduelle-foodservice.pl/polityka-prywatnosci.html).
Użytkownik przystępując do korzystania z Serwisu i udostępniając swoje dane osobowe, akceptuje POLITYKĘ PRYWATNOŚCI i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym dokumencie oraz w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

Bonduelle może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń, aktualizując informacje zamieszczone na stronie Serwisu. Bonduelle może w każdym czasie zlikwidować lub zablokować dostęp do Serwisu, o czym z wyprzedzeniem powiadomi użytkowników, w drodze stosownego komunikatu.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z aktualnymi zasadami funkcjonowania Serwisu , aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami oraz POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. 

 

Styczeń 2012 r.