Regulamin Serwisu Internetowego bonduelle-foodservice.pl

Wstęp

Poniższy regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowanie Serwisu Internetowego pod nazwą: bonduelle-foodservice znajdującego się pod adresem internetowym: www.bonduelle-foodservice.pl. (dalej zwanego „Serwisem”). Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno Administratora Serwisu jak i Użytkowników Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, przed zarejestrowaniem się w Serwisie.

I.    Postanowienia ogólne.

1.    Administratorem serwisu bonduelle-foodservice, jest Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 303, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000360691, posiadająca NIP 521-357-26-68, będąca jednocześnie właścicielem serwisu bonduelle-foodservice.pl albo inny uprawniony przez Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podmiot (zwany w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Administratorem”), stosownie do pkt II ust. 8 Regulaminu.  

2.    Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

a)    Regulamin – niniejszy dokument opublikowany i dostępny na stronie www.bonduelle-foodservice.pl. o świadczeniu usług przez Administratora.

b)    Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana i uprawniona do korzystania z serwisu bonduelle-foodservice.pl. Osoba małoletnia albo nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem za zgodą przedstawiciela ustawowego oraz po akceptacji przez przedstawiciela ustawowego Regulaminu.

c)    Odwiedzający – osoby zapoznające się z treściami zamieszczonymi w Serwisie, nie będący Użytkownikami.

d)    Serwis  – zbiór stron www w domenie o nazwie bonduelle-foodservice.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.bonduelle-foodservice.pl umożliwiający między innymi przeglądanie, umieszczanie przepisów, zdjęć, w celu między innymi ich udostępnienia innym Użytkownikom, stanowiący własność Administratora.

e)    Plik – zamieszczony przez Użytkownika, posiadającego aktywne Konto w serwisie bonduelle-foodservice.pl, ciąg danych (zbiór danych) w postaci tekstu, zdjęcia, filmu lub nagrania audio (nazywane dalej Plikiem multimedialnym). Dopuszczalny format, rozmiar i inne cechy (w szczególności oznaczanie Plików multimedialnych jako prywatne lub publiczne) zależne są od bieżącej funkcjonalności Serwisu.

f)    Serwer – urządzenie na którym zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis bonduelle-foodservice.pl i na których - w ramach Serwisu bonduelle-foodservice.pl – zamieszczane są Pliki multimedialne, opisy, komentarze oraz wszelkie inne treści umieszczone przez Użytkownika w Serwisie.

g)    Konto - zbiór zasobów i uprawnień, w ramach danego systemu, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi Serwisu

h)    Profil Użytkownika - dane zawarte  w Serwisie, zawierające informacje o zarejestrowanym Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu

i)    Usługa - wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, utrzymywanie konta Użytkownika, Profilu Użytkownika, przechowywanie Plików, ich wymianę z innymi Użytkownikami, bez jednoczesnej obecności stron, transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz świadczenie pozostałych usług, które są Użytkownikowi  oferowane na stronie.

j)    Hasło - oznacza indywidualny, niepowtarzalny w Serwisie ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do usług serwisu.

k)    Zawieszenie - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z usług.,

l)    uodo - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 j.t.),

m)    uśude - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz.1204)

II.    Zasady korzystania z serwisu 

1.    Umowa o korzystanie z Serwisu zawierana jest z chwilą dojścia oświadczenia woli osoby fizycznej do systemu informatycznego Serwisu, to jest w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer bonduelle-foodservice.pl i zarejestrowania na nim odpowiednich danych Użytkownika, zawierających co najmniej jego imię i nazwisko lub nazwę, adres e-mail, hasło, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowaniu.

2.    Zawarcie umowy i przyjęcie do wiadomości oświadczeń Użytkownika o których mowa w ust. 1 powyżej przez Administratora, wymaga potwierdzenia, które następuje poprzez odesłanie do Administratora oświadczenia Użytkownika o aktywacji konta w formie elektronicznej, na podstawie doręczonej przyszłemu użytkownikowi korespondencji e-mail wraz linkiem do rejestracji i akceptacji  rejestracji.

3.     Administrator nie gwarantuje niepowtarzalności hasła i zastrzega sobie z przyczyn bezpieczeństwa przechowywania danych zgromadzonych w Serwisie prawo, do żądania zmiany hasła przez Użytkownika, z zastrzeżeniem prawa Zawieszenia korzystania z serwisu przez Użytkownika.

4.     Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji), może zawsze w czasie dostępności Serwisu, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na Konto Użytkownika i złożenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.

5.    Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest: spełnienie przez Użytkownika odpowiednich wymagań technicznych. Administrator zapewnia interaktywny dostęp do Serwisu dla wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje stałego dostępu do Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia którejkolwiek z kombinacji wskazanych wyżej czynników, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości iż korzystanie z Serwisu może wymagać określonych konfiguracji urządzeń Użytkownika.

6.    Po dokonaniu aktywacji konta, Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto w Serwisie, poprzez złożenie w formie elektronicznej dyspozycji usunięcia konta za pomocą formularza kontaktowego opublikowanego na stronie http://www.bonduelle-foodservice.pl/kontakt.html. Po otrzymaniu powyższej dyspozycji, Administrator zastrzega prawo jej potwierdzenia z Użytkownikiem w formie elektronicznej. Po uzyskaniu potwierdzenia Konto zostanie usunięte w terminie 90 dni bezpowrotnie, wraz z całą  jego zawartością.

7.    Aktualne dane Administratora serwisu, jego adresy elektroniczne, pocztowe i inne dane, podane są każdorazowo na podstronie Kontakt Serwisu.

8.    Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną publikowana jest na bieżąco na stronie http://www.bonduelle-foodservice.pl/nota-prawna.html.

9.    Administrator oświadcza, iż nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, żadnych danych teleinformatycznych.

10.    Administrator, w celu zapewnienia wysokiej jakości Serwisu, korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które są następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego komputera (adresu IP – tzw. Cookie) , a które mogą być w każdej chwili wyłączone przez Użytkownika.

11.    Usunięcie Plików, o których mowa w ust. 11 powyżej, może spowodować niewłaściwy dostęp do Serwisu

12.    Informacje opisujące funkcjonalność serwisu bonduelle-foodservice.pl dostępne są na stronie http://www.bonduelle-foodservice.pl w szczególności w zakładce "Strefa Profesjonalisty/Przewodnik“.

13.    Ilekroć w Regulaminie mowa o Użytkowniku, jego postanowienia stosuje się odpowiednio do Przeglądającego.
 

III.    Prawa i obowiązki Użytkownika oraz innych podmiotów.


1.    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.    Użytkownik z chwilą zawarcia Umowy, ma prawo do:

a)    przeglądania treści Serwisu, w tym zdjęć, Plików wideo, audio, przepisów oraz innych informacji umieszczonych w Serwisie przez siebie lub innych Użytkowników,

b)     zamieszczania w serwisie Plików stanowiących zdjęcia, nagrania wideo, audio, tekst, w tym recenzje, komentarze, oraz przepisy, do któ rych Użytkownikowi przysługuje  prawo,

c)    uczestnictwa w konkursach, promocjach i badaniach prowadzonych przez Serwis

d)    edytowania swoich własnych ustawień w Profilu Użytkownika, dodawania zdjęć, a także decydowania o statusie informacji w swoim Profilu,

e)    upubliczniania Profilu, przez co należy rozumieć, iż Pliki widoczne są dla wszystkich Użytkowników Internetu,

f)    uniemożliwiania dostępu - przez co należy rozumieć, iż Pliki widoczne są tylko dla Użytkownika konta,

g)     dodawania i usuwania komentarzy do umieszczonych przez siebie zdjęć,

h)    aktywnego wypowiadania się na Forum,

i)    szczegółowe uprawnienia Użytkownika dostępne są na stronie bonduelle-foodservice.pl w zakładce Strefa Profesjonalisty/Przewodnik.

3.    Z Serwisu mogą korzystać również osoby inne niż Użytkownicy w zakresie obejmującym przeglądanie zasobów Serwisu.

4.    Użytkownika obowiązuje zakaz publikowania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności  umieszczania Plików o charakterze pornograficznym, obrazujących przemoc, nienawiść, rasizm, dyskryminację oraz naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

5.    Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania działań mogących utrudnić lub destabilizować działanie Serwisu, a także polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, czy utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników, wysyłania spamu oraz niezamówionej informacji handlowej.

6.    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw innych osób w zakresie jakie im przysługują do Plików zamieszczanych na Serwisie, a w szczególności praw autorskich i pokrewnych do zamieszczanych w nim Plików.

7.    Zamieszczenie i publikacja w Serwisie Plików przez Użytkownika stanowi oświadczenie wiedzy o przysługujących mu prawach autorskich i pokrewnych do Plików i prawie do ich wykorzystywania przez publikację w formie elektronicznej w Internecie, na serwisie bonduelle-foodservice.pl.

8.    Użytkownik zamieszczający w Serwisie Pliki odpowiada w stosunku do ich twórcy lub właściciela za właściwe ich użycie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i prywatności innych osób.

9.    Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Administrator nie nabywa w ramach Serwisu ani na własność ani na czas określony lub nieokreślony jakichkolwiek praw do Plików umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.

10.     Serwis ma prawo do publicznego wykorzystywania Plików umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, podczas aktywnego ich udziału w konkursach ogłoszonych na stronach Serwisu. Pliki te mogą być używane do celów promocji Serwisu oraz firmy Bonduelle Polska S.A. Użytkownik biorąc udział w konkursach wyraża zgodę na zapisy stosownych regulaminów konkursowych poprzez zaakceptowanie regulaminu dostępnego na podstronach danego konkursu.

11.    Z chwilą zaakceptowania Regulaminu, Użytkownik składa poniższe oświadczenia:

a)    dane podane w formularzu rejestracyjnym są poprawne i zgodne z prawdą;

b)    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 303 oraz Administratora, dla celów realizacji korzystania z Serwisu o których mowa w Regulaminie, a także do informowania o nowych produktach, promocjach, publikacjach. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu swoich danych osobowych i ich poprawiania, zmiany, oraz usuwania w każdym czasie.

c)     wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303 oraz Administratora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

d)    oświadcza, iż umieszczenie na Profilu Użytkownika Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących innych osób nastąpiło w sposób dobrowolny oraz za jego/ich zgodą;

e)    oświadcza, iż udziela Administratorowi niewyłącznej licencji do Plików zamieszczonych w Serwisie w zakresie obejmującym tylko i wyłącznie techniczne przystosowanie (obróbkę) Plików, do opublikowania ich w imieniu Użytkownika w Serwisie.

f)    oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie wybranych zdjęć na stronach bonduelle-foodservice.pl w celu promocji Serwisu - dotyczy tylko użytkowników którzy posiadają Pliki o charakterze publicznym.

12.    Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem i loginem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na Konto i zaniechania udostępniania osobom trzecim swojego Konta w Serwisie.

13.    Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w odniesieniu do utworów zamieszczonych przezeń w Serwisie, w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Serwisu oznaczania zdjęć nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika.

14.    Z jednego adresu IP Użytkownik może założyć maksymalnie 3 Konta w Serwisie

IV.    Prawa i obowiązki Administratora


1.    Projekt, koncepcja, nazwa, wygląd graficzny Serwisu oraz oprogramowanie i baza danych stanowią własność Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i podlegają ochronie prawnej.

2.    W zakresie przetwarzania Plików do publikacji, z przyczyn technicznych, Administrator nie modyfikuje informacji w nich zawartych, z zastrzeżeniem postanowienia pkt III ust. 11 lit. e) Regulaminu.

3.    Pliki zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie stają się dostępne w Serwisie niezwłocznie po zaakceptowaniu ich wyglądu przez zalogowanego na swoje Konto Użytkownika. Administrator Serwisu nie odpowiada jednakże za opóźnienia w dostępie do Plików z przyczyn technicznych, wymagających dostosowania Plików do interfejsu lub innych wymagań technicznych Serwisu.

4.    Administrator może niezwłocznie zawiesić Konto Użytkownika:

g)    z chwilą uzyskania informacji, iż zamieszczone w Serwisie dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji (przez Użytkownika) lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu – na czas usunięcia danych;

h)    w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Plików lub związanej z nimi działalności;

i)    podanie przez Użytkownika danych osobowych niezgodnych z prawdą;

j)    naruszenia zasad użytkowania Serwisu określonych w Regulaminie

5.    Administrator jest uprawniony do wprowadzenia przerw lub podejmowania innych działań  powodujących zakłócenia w korzystaniu z Serwisu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania lub przyczynami niezależnymi od Administratora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

6.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z Serwisu.
 
7.    Administrator w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika lub innych osób korzystających z Serwisu, spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 
8.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła i Loginu.
 
9.    Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania, za uprzednią zgodą Użytkownika, na adres Skrzynki Pocztowej Użytkownika treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Administrator jak i innych podmiotów, załączania do listów elektronicznych Użytkowników treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Administrator jak i innych podmiotów. Jednocześnie Administrator dopełni starań, aby treści informacyjne i reklamowe były przesyłane i załączane bez ingerencji w treści listów elektronicznych, które wysyłają i otrzymują Użytkownicy. Jeżeli treści informacyjne i reklamowe będą znajdowały się na tej samej stronie co list, który wysyłają lub otrzymują Użytkownicy, Administrator dopełni starań, aby były one wyraźnie oddzielone od treści pochodzących od autora listu.

10.    Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu środku nie gwarantują 100 % skuteczności bezpieczeństwa informacji, w szczególności nie zwalniają Użytkowania z zachowania zasad ostrożności w korzystaniu i zamieszczaniu danych w Serwisie.

11.    Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w funkcjonalnościach Serwisu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

12.    Dane umieszczone przez Użytkownika w Serwisie mogą być usunięte przez Administratora w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń Użytkowników w stosunku do Administratora z tego tytułu, na zasadach określonych w Regulaminie.

13.    Administrator zastrzega sobie prawo niepublikowania zdjęć, komentarzy lub innych treści, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie. Administrator odradza umieszczanie treści w Serwisie bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez Użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane w Serwisie treści przedstawiają dla Użytkownika jakąkolwiek wartość.

14.    Administrator, że w celu zapewnienia wysokiej jakości Serwisu, korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które są następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego komputera (adresu IP – tzw. Cookie). Pliki Cookie mogą być w każdej chwili wyłączone przez Użytkownika – jednak może to skutkować niewłaściwym działaniem Serwisu.

15.    Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie. W przypadku wprowadzanie zmian, zostaną one wyszczególnione w tekście na czerwono tak by Użytkownik lub inny zainteresowany podmiot mógł je zweryfikować. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

V.    Postępowanie reklamacyjne

1.    Użytkownik posiadający konto w Serwisie może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu, do Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres serwis@bonduelle-foodservice.pl lub listem poleconym na adres do doręczeń Administratora wskazany w oparciu o pkt II ust. 8 Regulaminu.
 
2.    Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od daty jej doręczenia, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Administrator zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Klienta - czas udzielania wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 
3.    Odpowiedź na reklamacje Administrator kieruje na elektroniczny adres Użytkownika, wskazany w umowie lub na adres, z którego wysłano reklamację, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 
4.    W wypadku braku dostępu do Serwisu, jak i zwłoki Administratora w uzupełnieniu jego treści, Użytkownik w terminie do 7 dni od daty uzyskania takiej informacji zobowiązany jest do złożenia reklamacji w formie elektronicznej na adres: serwis@bonduelle.pl z podaniem przyczyny jej złożenia.

5.     Zawartość Plików zamieszczonych na stronach Serwisu nie podlega reklamacji, o ile zostały zamieszczone bezpośrednio przez Użytkownika.

6.    Naruszenia zasad w Regulaminie należy bezzwłocznie zgłaszać Administratorowi na adres: serwis@bonduelle.pl

7.    Zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo Serwisu, wirusy, ataki hackerskie, prosimy zgłaszać Administratorowi na adres: serwis@bonduelle.pl

VI.    Postanowienia końcowe.


 
1.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

2.    Wraz z zawarciem Umowy, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to określone w Regulaminie.

4.    W zakresie praw i obowiązków wynikających zawarcia umowy na korzystanie z Serwisu, zastosowane znajdują przepisy prawa polskiego.

Warszawa, dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Opracowanie merytoryczne serwisu: Dział Marketingu Bonduelle Food Service
Projekt i realizacja: 4 ALL Multimedia