Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI DLA KIEROWNIKÓW PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH (SZKOŁY, PRZEDSZKOLA)
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja „Warzywa na zdrowie”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez spółkę BONDUELLE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-785) przy ul. Puławskiej 303, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227543, NIP: 526-021-52-43, REGON: 011555353, kapitał zakładowy:  17.500.000,00 PLN w całości wpłacony zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest zmotywowanie punktów gastronomicznych działających w placówkach oświatowych do zwiększenia zakupów produktów objętych Promocją.
3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup produktów, będących w aktualnej ofercie Bonduelle Polska Food Service, dokonanych  w okresie trwania Promocji.
4. Promocja prowadzona będzie na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Promocja skierowana jest do wytypowanych przez Organizatora kierowników punktów gastronomicznych działających w placówkach oświatowych oraz innych osób, dalej zwanych „Uczestnikami”. Uczestnicy zapewniają przez swój udział w Promocji, że są upoważnieni do reprezentowania palcówek oświatowych, dla której przeznaczone są nagrody.
6. Uczestnictwo w Promocji  ma charakter dobrowolny. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
7. Niniejszy regulamin Promocji określa zasady funkcjonowania i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, procedurę reklamacyjną promocji oraz obowiązki organizatora, dalej zwany „Regulaminem”.
 
§ 2. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwać będzie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
2. Sprzedaż produktów uprawniających do udziału w Promocji prowadzona będzie w terminie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. Rozliczenie Promocji nastąpi do dnia 30 września 2021 roku na podstawie dowodu zakupu.
3. Organizator ma prawo czas trwania Promocji przedłużyć lub skrócić.
 
§ 3. PRZEDMIOT PROMOCJI

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zbierania i kumulowania punktów za zakup produktów określonych w § 1 pkt 3 Regulaminu oraz wymiana punktów promocyjnych na określone w ulotce Organizatora nagrody.  Przyjmuje się następującą zasadę przyznawania punktów:
- za zakup wskazanych wyżej produktów o wartości 10 PLN netto Uczestnik otrzymuje 1 punkt promocyjny.
2. Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia pieniężne o wypłatę pieniężnej równowartości nagrody, jak również roszczenia o zmianę nagrody na inne towary.
3. Każdy z Uczestników Promocji może otrzymać więcej niż jedną nagrodę, jeśli spełni warunek zgromadzenia odpowiedniej ilości punktów promocyjnych.
 
§ 4.  WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody będą wydawane na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonane zakupy produktów określonych w § 1 pkt 3 Regulaminu w okresie trwania Promocji. Nagrody będą wręczane przez upoważnionego pracownika Organizatora,  desygnowanych przez Organizatora dostawców
lub przesłane drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika.
2. Nagrody zostaną dostarczone Uczestnikowi Promocji w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia wraz z dowodem zakupu.
3. Warunkiem otrzymania nagrody będzie:
a) złożenie przez Uczestnika oświadczenia upoważnionemu pracownikowi Organizatora, zawierającego informację czy odbiera nagrodę jako przedsiębiorca lub w imieniu firmy, czy też jako pracownik placówki oświatowej biorącej udział w Promocji (osoba fizyczna nie prowadząca  działalności gospodarczej);
b) w przypadku Uczestnika mającego status osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, Uczestnik pozostaje zobowiązany do podania  dodatkowo danych niezbędnych do przygotowania przez Organizatora informacji PIT-11.
4. Obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od nagród przyznanych w ramach Promocji obciąża Uczestnika.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, powstałe nie z jego winy.
6. Punkty z poprzedniego okresu promocyjnego (rok szkolny 2019/2020) nie mogą się sumować z bieżącymi punktami promocyjnymi (rok szkolny 2020/2021).
 
§ 5.  REKLAMACJE

1. W przypadku przeprowadzenia Promocji w sposób niezgodny z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna być złożona przez Uczestnika w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia skorzystania z Promocji, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 września 2021r.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, Uczestnik może zgłosić reklamację:
pisemnie na adres: Bonduelle Polska S.A., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, lub
pocztą elektroniczną na adres: iwona.kornilak@bonduelle.com, lub
telefonicznie pod numerem telefonu: 22 549 41 00
4. Składający reklamację powinien wskazać w reklamacji swoje dane, tak aby Organizatorem mógł
się z nim skontaktować w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący  reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania od Organizatora.
6. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w której zostało dokonane zgłoszenie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy przekazania informacji o rozstrzygnięciu reklamacji, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Uczestnikiem.
 
§ 6. DANE OSOBOWE

1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika biorącego udział w Promocji
lub zgłaszającego reklamacje wyłącznie w związku ich realizacją oraz w celu rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych  o których mowa w pkt. 1 powyżej jest Organizator.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika pozostaje dobrowolne, jednakże jest konieczne do udziału w Promocji  oraz rozpatrzenia przez Organizatora reklamacji.
4. Organizator zapewnia Uczestnikowi, którego dane przetwarza realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawo do dostępu do treści własnych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
5. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Organizatora lub na podstawie  obowiązujących przepisów prawa.
 
 § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia możliwość  zapoznania się z niniejszym Regulaminem w czasie trwania Promocji na stronie http://www.bonduelle-foodservice.pl/ a także zapewnia jego dostępność do wglądu w swojej siedzibie.
2. Niniejszej Promocji nie można łączyć z innymi promocjami organizowanymi przez firmę Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których jest uzależniona realizacja warunków Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za braki produktów określonych w § 1 pkt. 3 w firmach dystrybucyjnych i hurtowniach w czasie trwania Promocji
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród prezentowanych w materiałach reklamowych innymi nagrodami o równoznacznej wartości.
6. Zgłoszenie udziału w Promocji przez Uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją jej warunków oraz akceptacją zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytuły wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Bonduelle Polska S.A., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, tel. +48 22 549 41 00, fax: +48 22 549 41 02

 

Regulamin dostępny w formie PDF